PROIECTUL

 

Necesitatea: reducerea cantităţii de deşeuri depozitate şi protejarea mediului înconjurător.

 

Soluţia: Consiliul Județean Alba (CJ Alba) implementează în perioada mai 2012 – octombrie 2015 proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba” cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

 

Ce este Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba (SMID)? SMID este un sistem care cuprinde toate activităţile de management al deşeurilor (separare de către fiecare dintre noi, colectare, transport, transfer, sortare şi reciclare, compostare, tratare mecano-biologică şi depozitare într-un depozit zonal).

 

Ce vom obţine prin crearea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba? Scopul principal al acestui proiect este realizarea unui sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul judeţului Alba care să îndeplinească standardele Uniunii Europene şi să protejeze mediul şi sănătatea cetăţenilor judeţului.

 

Pentru a reuşi acest lucru trebuie ca fiecare din noi să colecteze separat deşeurile şi să le sorteze în aşa fel încât să atingem țintele de valorificare/reciclare prevăzute în legislație.

 

Mai mult, în cadrul sistemului integrat de management al deșeurilor al judeţului Alba, pre-tratarea deșeurilor solide municipale înainte de depozitare va contribui la reducerea impactului asupra mediului.

 

De asemenea, prin gesturi simple de colectare selectivă şi compostare şi printr-o infrastructură modernizată (echipamente, staţii de colectare, sortare şi tratare) se va reduce semnificativ spațiul necesar depozitării şi se va lungi durata de viaţă a depozitelor ecologice cu impact major pozitiv asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor.

 

Principalele obiective pe care acest sistem ar trebui să le îndeplinească sunt:

 • Prevenirea generării deşeurilor și încurajarea valorificării acestora, prin promovarea compostării individuale și creşterea gradului de conștientizare publică.
 • Creşterea și menţinerea ratei de conectare la servicii de salubritate în zonele urbane la 100%.
 • Creșterea și menţinerea ratei de conectare la servicii de salubritate în zonele rurale la 100%.
 • Reducerea globală a eliminării deşeurilor la depozite.
 • Implementarea colectării selective, în vederea conformării cu Directivele depozitării și ambalajelor precum şi cu legislația naţională.
 • Construirea și operarea staţiilor de sortare și tratare a deşeurilor, în vederea conformării cu Directivele depozitării și ambalajelor precum şi cu legislația naţională.
 • Consolidarea capacităților judeţului Alba în ceea ce privește managementul deşeurilor .
 • Punerea în aplicare și monitorizarea lucrărilor de management al deşeurilor.
 • Protecția mediului și a sănătății publice prin construirea și exploatarea unui depozit de deşeuri conform și încetarea funcționării depozitelor de deşeuri  ilegale existente.
 • Finanțarea unor facilități noi de management al deşeurilor deplin și direct prin transferuri/taxă la poarta depozitului de către municipalitățile membre în ADI și generatorii de deşeuri.
 • Stabilirea unor tarife unice de salubritate valabile la nivelul întregului județ, în vederea egalizării costurilor și pentru a recupera complet cheltuielile.
 • Implementarea principiului „poluatorul plătește”

 

Astfel, în urma implementării acestui sistem va trebui să se dezvolte infrastructura necesară pentru ca judeţul Alba să fie capabil să aducă la îndeplinire toate obligațiile ce îi revin conform Tratatului de Aderare la UE și legislației naţionale.

 

 

Ce implică Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba? SMID va duce la realizarea următoarelor investiţii:

 • achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor menajere
 • construcţia de staţii de transfer a deşeurilor
 • construcţia unui depozit zonal de deşeuri – Noul centru de management integrat al deşeurilor
 • construcţia de instalaţii de sortare şi tratare mecano-biologică
 • închiderea depozitelor neconforme aflate pe teritoriul judeţului Alba.

 

 

Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor menajere

În vederea atingerii ţintelor privind reciclarea/valorificarea deşeurilor de ambalaje, prin SMID în judeţul Alba colectarea deşeurilor se va face într-un sistem de 4 containere şi anume:

 • container galben pentru plastic şi metal
 • container albastru pentru hârtie şi carton
 • container verde pentru sticlă
 • container negru pentru deşeuri biodegradabile şi reziduale.

 

Echipamentele (containerele şi autogunoierele) vor fi achiziţionate din resurse locale şi/sau naţionale. Acest sistem presupune şi construirea a două staţii de tranfer la Blaj şi Tărtăria, promovarea compostării individuale în zonele rurale şi colectarea selectivă a fluxurilor speciale de deşeuri, respectiv a deşeurilor voluminoase, periculoase şi a celor electrice şi electronice.

 

De colectarea separată a deşeurilor reciclabile vor beneficia toţi locuitorii judeţului, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. Sistemul de colectare ce va consta din puncte de colectare, containere pentru deşeurile reciclabile, biodegradabile şi reziduale şi autogunoiere va fi implementat atât în zonele cu blocuri cât şi în zonele cu case individuale. Se vor achiziţiona 4.375 de containere cu o capacitate de 1.100 l şi se vor amplasa în punctele de colectare. De asemenea, deoarece nu fac parte din proiect, 54 de camioane – autogunoiere cu o capacitate de 12 m³ fiecare vor fi furnizate de către operatori privaţi ce vor fi contractaţi ulterior prin licitaţie publică.

 

 

În mediul rural circa 20% cantitatea totală de deşeuri menajere generate (circa 3.400 t/an) va fi compostată individual. Prin proiect, populaţia va beneficia de 16.133 de unităţi de compostare individuală cu o capacitate de 220 l.

 

Construcţia de staţii de transfer a deşeurilor

Prin proiect se vor construi 2 Staţii de transfer a deşeurilor, una la Tărtăria (33.000 t/an) care va deservi partea sudică a judeţului şi una la Blaj (15.000 t/an) care va deservi partea estica a judeţului.

 

Staţiile de transfer vor folosi ca şi tehnologie compactarea reducând volumul de deşeuri care trebuie ulterior transportat fie către centrele de reciclare, fie la depozit.

 

Staţia de transfer Blaj

Staţia de transfer Blaj va fi amplasată în partea de N-NE a municipiului Blaj, la o distanță de aproximativ 1.9 km de localitate. Deocamdată, spațiul destinat amplasării staţiei de transfer este utilizat ca depozit neconform și are o suprafață de 1,5 ha. Amplasamentul va fi reorganizat, urmând ca deşeurile să fie mutate în partea de nord-est și cea de vest, în două poligoane ce vor fi despărțite de către drumul de acces la staţia de transfer. Suprafața totală a terenului pe care va fi construită staţia de transfer este de 6.536 m.p, iar accesul la aceasta se va realiza prin intermediul unui drum de exploatare agricolă care vine din drumul judeţean DJ 107. În proximitatea locului de amplasare a staţiei de transfer se află cursul de apă Pârâul Valea Mică, la aproximativ 640 de metri.

 

Staţia de transfer Tărtăria

Staţia de transfer Tărtăria va fi amplasată la o distanță de 2.2 km de localitatea Tărtăria, comuna Săliștea. Suprafața destinată construirii staţiei este de 13.000 m.p, iar in vecinătatea acestui spațiu se află terenuri agricole, pășune comunală, un canal de desecare, precum şi râul Mureș, care se află la o distanță de aproximativ 250 de metri. Accesul se va realiza prin intermediul drumului național DN 7 Vințu de Jos – Orăștie

 

Construcţia unui depozit zonal de deşeuri – Noul centru de management integrat al deşeurilor

Eliminarea deşeurilor generate pe întreg teritoriul judetului se va realiza în depozitul conform ce va fi construit la Galda de Jos.

 

Acesta va primi deşeurile tratate de la instalaţia de tratare mecano-biologică, deşeurile rezultate din activitatea staţiilor de sortare, deşeuri amestecate şi deşeuri rezultate de la măturarea străzilor şi nămolul rezultat din staţiile de tratare a apelor uzate menajere.

 

Depozitul, cu o durata de viaţă de 21 de ani, va avea 2 celule şi un volum total de 1.926.000 m3. Prima celulă, care va fi construită cu finanţare POS MEDIU, în cadrul acestui proiect, va avea o durată de viaţă de 5,3 ani şi un volum de 543.000 m3. În funcţie de stabilitatea depozitului, durata perioadei de monitorizare după închiderea acestuia va fi de cel puţin 30 de ani.

 

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor va fi amplasat în extravilanul localităţii Galda de Jos, pe un teren al cărei suprafeţă este de 274.444 m.p. Amplasamentul va prezenta construcţii auxiliare, cum ar fi clădire administrativă, parcare, atelier de întreţinere, magazii, spaţii sanitare, staţie de spălare autovehicule, post trafo, staţie de carburanţi, staţie de epurare. De asemenea, acest centru va beneficia şi de o infrastructură de acces: drumuri de acces la obiectiv, poartă de acces şi control, drumuri interioare, parcări.

 

Centrul va mai include şi o staţie de sortare şi instalaţia de tratare mecano-biologică.

 

Construcţia de instalaţii de sortare şi tratare mecano-biologică

Prin proiect va fi construită o staţie de sortare şi o instalaţie de tratare mecano-biologică la Galda de Jos.

 

Staţia de sortare va avea o capacitate de 43.000 tone/an şi va asigura sortarea fracţiei uscate (deşeuri de hârtie, plastic, metal şi sticlă) colectate separat de pe teritoriul localităţilor care nu sunt deservite de cele 3 staţii de sortare construite prin proiectele Phare CES (Aiud, Baia de Arieş şi Abrud – Gura Roşiei) sau din fonduri de la Ministerul Mediului cum este cea de la Zlatna. Aceasta va funcţiona într-o hală metalică închisă şi betonată, suprafaţa ocupată va fi de aproximativ 0.63 ha şi va fi împărţită în:

 • Zona de recepţie
 • Zona de sortare
 • Zona de balotare
 • Zona de depozitare

 

Rezidurile de la sortare vor fi transportate la depozitul conform de pe acelaşi amplasament. Tehnologia de sortare va fi manuală, utilizându-se magneţi pentru extragerea deşeurilor feroase.

 

Instalaţia de tratare mecano-biologică va avea o capacitate de 85.566 tone/an şi va asigura tratarea fracţiei umede colectată separat în vederea reducerii cantităţii de deşeuri biodegradabile eliminate pe depozitul conform.

 

Ce înseamnă concret? Deșeurile biodegradabile şi reziduale colectate din întregul județ au nevoie de stabilizare biologică înainte de depozitare. Aceasta se face prin anularea componentei biodegradabile, cea care produce miros neplacut și scurgeri de levigat, numit și apă neagra. Aceasta se face prin procese de tratare bio-mecanică.

 

Rezultatul? Se reduce cantitatea de deșeuri depozitate cu până la 30% şi activitatea de descompunere a acestora în depozit cu 60 sau chiar 80 %. Acesta inseamnă că gazul care ar putea fi generat de deşeurile tratate este redus cu circa 20 – 40% față de cel posibil generat de deșeurile netratate, iar prin acest procedeu se diminuează posibilitatea de contaminare cu levigat. Acestea reprezintă avantaje importante în condițiile în care legislația europeană impune reducerea substanțială a cantității de deșeuri depozitate la nivel de țară, a emisiilor neplăcute în atmosferă și poluarea solului.

 

Închiderea depozitelor neconforme aflate pe teritoriul judeţului Alba

Depozitele neconforme sunt cele care utilizează modelul tradiţional, constând în depozitarea necontrolată a deşeurilor. Aceste practici, care nu respectă politica europeană, legislația europeană și naţională în materie de management al deșeurilor, pun în grav pericol sănătatea publică prin poluarea mediului înconjurător.

 

Depozitele neconforme care vor fi închise prin acest proiect sunt după cum urmează:

 

 • Depozitul neconform Abrud – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2009;
 • Depozitul neconform Câmpeni – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2009;
 • Depozitul neconform Blaj – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2009;
 • Depozitul neconform Cugir – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2009;
 • Depozitul neconform Aiud – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2013;
 • Depozitul neconform Ocna Mureş – care a sistat activitatea de depozitare în anul 2013;
 • Depozitul neconform Alba Iulia – care va trebui sa sisteze activitatea de depozitare la 16 iulie 2015.

 

La închiderea acestor depozite neconforme, se realizează un sistem de impermeabilitate care izolează solul de deșeurile înmagazinate acolo. Astfel scurgerile de orice fel nu mai ajung în sol și nu îl mai poluează.

 


 

Avantajele implementării unui SMID în contextul actual în judeţul Alba

 

În urma implementării unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba, principalul avantaj este reprezentat de îmbunătaţirea nivelului de trai al cetăţenilor, acesta fiind în prezent deteriorate de practicile actuale de management al deşeurilor.

 

Beneficii pentru mediu:

 • Limitarea poluării vizuale și a modificărilor peisajului
 • Reducerea poluării aerului cu spori și compuși organici volatile
 • Reducerea poluării apelor de suprafață și a celor subterane
 • Reducerea poluării solului și a subsolului
 • Limitarea modificării compoziției stratului fertil de sol
 • Evitarea afectării ecosistemelor și a biodiversităţii

 

Beneficii pentru sănătate:

 • Limitarea afectării stării psihice a populației
 • Scăderea incidenței afecțiunilor sistemului respirator
 • Scăderea incidenței afecțiunilor canceroase
 • Scăderea afecțiunilor sistemelor digestiv, osos, reproductiv, hematopoetic și nervos

 

Beneficii socio-economice:

 • Exploatarea oportunităților în cadrul a noi piețe
 • Obținerea unor câștiguri financiare în urma exploatării deşeurilor prin reciclare și compostare
 • Dezvoltarea pieței de materiale reciclabile și îngrășăminte naturale
 • Creşterea numărului locurilor de muncă atât în faza de implementare, cât și în cea de operare
 • Atragerea de investitori

 

Beneficii legate de conformarea cu legislaţia:

 • contribuție la îndeplinirea obligațiilor legate de gestionarea deşeurilor, asumate odată cu aderarea României la UE, prin Axa prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric” a Programului Operațional Sectorial de Mediu.

 

Toate aceste avantaje descrise anterior, reprezintă un argument puternic pentru implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba şi un îndemn la o conştientizare profundă din partea cetăţenilor a interdependenţei dintre calitatea mediului, sănătatea umana, respectarea unor obligaţii legate de gestionarea deşeurilor  şi evoluţia socio-economică.

Media

EcoAlba EcoAlba